Правилници

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в 115 ОУ „Св.св.Кирил и Методий”
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРОРЪЧКИ В 115. ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В 115 ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
План за сигурност ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА И НАРЕДБА № 8121з-1225/27.09.2017 г.
План стратегия
Етичен кодекс на 115 ОУ
Правилник за дейността на 115 ОУ
Ранно напускане на ученици
Годишен план за учебната 2019-2020 година на 115 ОУ
Мерки качествено образование
Правила за достъп до обществена информация
Политика защита на лични данни
Вътрешни правила
Организация на уч.ден
Мерки Качествено образование
С Т Р А Т Е Г И Я З А Р А З В И Т И Е НА 115 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 година
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ
Правилник за дейността на 115 ОУ
Дневен режим
Годишна програма за целодневно обучение