Проект "Твоят час"

  • 10-03
  • 2017

Проект "Твоят час"

През месец ноември 2016г. в училището ни стартира Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час"), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

99 ученика от училището ни се включиха в 8 групи за извънкласни дейности- 2 за преодоляване на обучителни  затруднения с 20 участника и 6 групи за извънкласни дейности по интереси за развитие на творческите способности на учениците с 79 участника